Cấu hình

Chạy theo kiểu : màu thể hiện:   www.ocs.com.vn

Mã CK

Trần

Sàn

T.C
Bên mua Khớp lệnh Bên bán
TB

Cao

Thấp
ĐTNN
KL 3 Giá 3 KL 2 Giá 2 KL 1 Giá 1  Giá  KL  +/-  Tổng KL Giá 1 KL 1 Giá 2 KL 2 Giá 3 KL 3  Mua